HIMNI KOMBËTAR

HIMNI KOMBËTAR

Tiranë, Shqipëri, 1912

Radio